OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.elegancy.sk:

D Vogue s.r.o.
Poděbradská 576/152, Hloubětín
Praha 9
198 00
Česká republika

Korešpodenčná adresa: D Vogue s.r.o.
Škultétyho 50/6
83103 Bratislava

IČO 04718763
Zapísaná dňom 14.01.2016 do obchodného registra, spisová značka C 252559 vedenáu Městského soudu v Praze.

Spoločnosť nie je platcom DPH.

V spolupráci so slovenskou spoločnosťou:

Donna Moravec, s.r.o.
Škultétyho 50/6
Bratislava
83103

IČO: 47493194
DIČ: 2023963799

Kontakt
Telefón: 0918675570
E-mail: dominika.moravec@gmail.com
Účet: 2700554775/8330
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK2283300000002700554775
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Všeobecné obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniťprávnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

1. Objednávka tovaru

Spotrebiteľ si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, priktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára nazáklade elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky jepravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémompri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodnéhosystému na www.elegancy.sk písomnou formou cez elektronický obchod, prípadnee-mailom alebo telefonicky s písomným potvrdením, pričom takto vykonanáobjednávka sa považuje za záväznú.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť všetky údaje a náležitostíipožadované systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Tietoúdaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použitéiba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudúposkytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systémepredávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim aspotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúciskontaktuje so spotrebiteľom, overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnúdodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady.

Predávajúci sa zaväzuje:
•   dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenieobjednaného tovaru,
•   dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jehopoškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
•  oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
•  oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľakupujúcim pri objednávaní tovaru,
•  za poškodenie zásielky zavinené poštou,
•  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledkunepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť,
•  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôslednu náhlehovypredania spotrebiteľom objednaného tovaru, avšak v tomto prípade o tompredávajúci upovedomí spotrebiteľa do 24 hodín od overenia objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje:
•  objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
•  zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platnýchobchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
•  v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní oddoručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejtodoručovateľskej spoločnosti,
•  v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, apožaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako ajopätovného doručenia tovaru.

2. Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Vo všeobecnosti je termíndodávky tovaru od 3 do 15 dní od dátumu overenia objednávky.
Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú kdispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

3. Poštovné a balné

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia, podľa nasledujúcejinformacie:

Slovenská pošta 1. trieda ZDARMA,
Slovenská pošta Kuriér – 4 EUR,
Doručenie do ČR - ZDARMA,
Doručenie do ČR Kuriérom ( EMS Česká pošta ) – 4 EUR.

4. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníkumôžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci sivyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov apodobne. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účetpredávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + poštovné.
Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebopri inom spôsobe komunikácie.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaníobjednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variantdopravy.

5. Vrátenie tovaru a peňazí

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy doštrnástich  kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Produkt nesmie byťpoškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musíspotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoréobdržal pri jeho kúpe. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produktsa neprijíma a vracia späť.

Ak spotrebiteľovi tovar, ktorý si objednali nevyhovuje, zašle ho späť naadresu: D Vogue s.r.o., Škultétyho 50/6, 83103 Bratislava. Za každý vrátenýtovar zašle predávajúci späť peniaze prevodom na spotrebiteľov osobný účet, do15 dní odo dňa vrátenia nevyhovujúceho tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak objednaný druhtovaru nie je skladom a nie je k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, alebo vprípade, že tovar sa nevyrába aleb osa prestal vyrábať.

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín odjej odoslania. Po 24 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúcehorealizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formoue-mailu na adresu: info@elegancy.sk.

7. Reklamácia tovaru - záručná doba

Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúťdňom prebratia tovaru.
Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Priuplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý,mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry .
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodenímvýrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nesprávnymzaobchádzaním alebo živelnou pohromou.

Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

8.  Ochrana osobných údajov

Registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaných uvedených osobnýchúdajov   pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávaniaosobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajovč.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005Z.z.  Firma D Vogue s.r.o. a firma Donna Moravec, s.r.o. sa týmtozaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajovposkytovať tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru) anepoužije ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetovéhoobchodu www.elegancy.sk, Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníkakedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji azásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu nadiaľku – telefonickú, písomnú (vrátane ručne vypísanej objednávky),elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ainternetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.06 .2015 a nahrádzajúakékoľvek predchádzajúce.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva firmaDonna Moravec, s.r.o.  nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúcehoinformuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za závadytovarov. Vymedzenie pojmov:

A) Predávajúci:

D Vogue s.r.o.
Poděbradská 576/152, Hloubětín
Praha 9
198 00
Česká republika

Korešpodenčná adresa: D Vogue s.r.o.
Škultétyho 50/6
83103 Bratislava

IČO 04718763
Zapísaná dňom 14.01.2016 do obchodného registra, spisová značka C 252559 vedenáu Městského soudu v Praze.

Spoločnosť nie je platcom DPH.

V spolupráci so slovenskou spoločnosťou:

Donna Moravec, s.r.o.
Škultétyho 50/6
Bratislava
83103

IČO: 47493194
DIČ: 2023963799

Kontakt
Telefón: 0918675570
E-mail: dominika.moravec@gmail.com
Účet: 2700554775/8330
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK2283300000002700554775
SWIFT: FIOZSKBAXXX

B)  Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupujevýrobky cez internetový obchod elegancy.sk.

C)  Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za závady výrobku.

D)  Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdanímopraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátenímkúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomnávýzva na prevzatie plnenia.

Článok I.

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru závada, má spotrebiteľ právo túto závadureklamovať.
Za závadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehuzáručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania,prípadne nesprávneho zásahu.
Predávajúci  nezodpovedá za závady:
-      ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodnépracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod.)
-      spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy apod.).

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciuihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sanezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácievšak nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľrovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.

Článok II.

Miesto a uplatnenie reklamácie

O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresuinfo@elegancy.sk
Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať kópiu dokladu o kúpe naadresu : Donna Moravec, s.r.o. Škultétyho 50/6, 83103 Bratislava.

Článok III.

Práva a zodpovednosť za závady

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaná vec pri prevzatíkupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za závady vzniknuté ich použitímalebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá zazávadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedápredávajúci za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
Svoje právo za zodpovednosť za závady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočnéhoodkladu.
V prípade výskytu odstrániteľnej závady sa doba od uplatnenia práva naodstránenie závady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, dozáručnej doby nezapočítava.
Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou závadného tovaru za nový, začnebežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Článok IV.

Odstrániteľné závady

Za odstrániteľné závady sa považujú také závady, ktoré je možné včas ariadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad akvalita tovaru. Lehota odstránenia závady je 30 kalendárnych dní.
Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladuodstrániť.

Článok V.

Neodstrániteľné vady

Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vecmohla riadne používať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebomá právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide oodstrániteľné závady, ale  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sazávady po oprave alebo pre väčší počet závád vec riadne užívať.

Článok VI.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01.06. 2015