OBCHODNÉ PODMIENKY    

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.elegancy.sk:

DD Vogue s.r.o.
Mládeže 1333/11
Komárno 945 01

IČO:
52 229 424

Kontakt
Telefón: 0918675570
E-mail: info@elegancy.sk

Účet: 2701587771/8330
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK2583300000002701587771
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 47572/N

Spoločnosť nie je platcom DPH.

V spolupráci so spoločnosťou:


Donna Moravec, s.r.o.
Škultétyho 50/6
Bratislava, 83103


IČO: 47493194

Všeobecné obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

1. Objednávka tovaru

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.elegancy.sk písomnou formou cez elektronický obchod, prípadne e-mailom alebo telefonicky s písomným potvrdením, pričom takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť všetky údaje a náležitosti požadované systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Predávajúci sa zaväzuje:

 •  dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
 •  dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 •  oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
 •  oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
 •  za poškodenie zásielky zavinené poštou,
 •  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť,
 •  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku náhleho vypredania spotrebiteľom objednaného tovaru, avšak v tomto prípade o tom predávajúci upovedomí spotrebiteľa čo najskôr od overenia objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje:

 •  objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
 •  zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
 •  v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
 •  v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

2. Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 3 do 15 dní od dátumu overenia objednávky.Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V prípade, že dodacia lehota je dlhšia ako 3 dni, zákazník bude o tomto oboznámený.

3. Poštovné a balné

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia, podľa nasledujúcej informacie:

 • Slovenská pošta 1. trieda ZDARMA,
 • Slovenská pošta balík na adresu ZDARMA,
 • Slovenská pošta Kuriér – 4 EUR,
 • Doručenie do ČR - ZDARMA,
 • Doručenie do ČR Kuriérom ( EMS Česká pošta ) – 4 EUR.

4. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a podobne. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + poštovné.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

5. Vrátenie tovaru a peňazí

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Ak spotrebiteľovi tovar, ktorý si objednali nevyhovuje, zašle ho späť na adresu: DD Vogue, s.r.o., Mládeže 1333/11, 94501 Komárno. K vrátenému tovaru je potrebné uviesť, že sa žiada o vrátenie a IBAN spotrebiteľa. Tento oznam je možné urobiť aj emailom po odoslaní vráteného tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ môže pri vrátení využiť tlačivo na vrátenie tovaru alebo predávajúci akceptuje aj akúkoľvek inú formu vyjadrenia požiadavky vrátenia a uvedenia IBAN čísla účtu. Za každý vrátený tovar zašle predávajúci späť peniaze prevodom na spotrebiteľov osobný účet, do 15 dní odo dňa vrátenia nevyhovujúceho tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak objednaný druh tovaru nie je skladom a nie je k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, alebo v prípade, že tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať.

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 5 hodín od jej odoslania. Po 5 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu: info@elegancy.sk.

7. Reklamácia tovaru - záručná doba

Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúť dňom prebratia tovaru. Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

8. Ochrana osobných údajov

Registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaných uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z. Firma DD Vogue s.r.o. a firma Donna Moravec, s.r.o. sa týmto zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru) a nepoužije ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.elegancy.sk, Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Zákony a predpisy:

 • zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25.02.2019 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydávame nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za závady tovarov.

Vymedzenie pojmov:

A) Predávajúci:

DD Vogue s.r.o.
Mládeže 1333/11
Komárno 945 01

IČO: 52 229 424

Kontakt
Telefón: 0918675570
E-mail: info@elegancy.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 47572/N
Spoločnosť nie je platcom DPH.

V spolupráci so spoločnosťou:

Donna Moravec, s.r.o.
Škultétyho 50/6
Bratislava
83103
IČO: 47493194
DIČ: 2023963799

B) Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod elegancy.sk.

C) Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za závady výrobku.

D) Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku,

vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.

Článok I.
Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru závada, má spotrebiteľ právo túto závadu reklamovať.

Za závadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.

Predávajúci nezodpovedá za závady:

 • ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod.)
 • spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.

Článok II.
Miesto a uplatnenie reklamácie

O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu info@elegancy.sk.

Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať kópiu dokladu o kúpe na adresu : DD Vogue s.r.o., Mládeže 1333/11, 94501 Komárno.

Článok III.
Práva a zodpovednosť za závady

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za závady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za závadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Svoje právo za zodpovednosť za závady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.

V prípade výskytu odstrániteľnej závady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie závady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.

Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou závadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Článok IV.
Odstrániteľné závady

Za odstrániteľné závady sa považujú také závady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia závady je 30 kalendárnych dní.

Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Článok V.
Neodstrániteľné vady

Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné závady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pre väčší počet závád vec riadne užívať.

Článok VI.
Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 25.02.2019