Informácieo spracúvaní osobných údajov

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje spracúvame my - spoločnosť Donna Moravec, s.r.o., IČO: 47 493 194, so sídlom Škultétyho 50/6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 94769/B a spoločnosť SD Vogue s.r.o., IČO: 51 814 757 so sídlom Škultétyho 50/6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 107449/B.. Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom e-mailového kontaktu: info@elegancy.sk

 

U koho samôžete informovať, čo a ako o Vás spracúvame?

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvaniaVašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@elegancy.sk

 

Aké údaje o Vás spracúvame?

 

Pokiaľste nám zaslali bez registrácie na našej webovej stránke prostredníctvom onlineformuláru objednávku tovaru, spracúvame o Vás Vaše meno, priezvisko,e-mail, telefónne číslo a adresu. Tieto osobné údaje o Vás spracúvameaj v prípade, ak nám ich zadáte za účelom vybavenia objednávkyprostredníctvom e-mailového kontaktu alebo sociálnych sietí Facebooka Instagram.

 

Pokiaľste si chceli na našej stránke vytvoriť online konto, v ktorom máte lepšíprehľad o Vašich objednávkach a stave ich vybavenia a za týmtoúčelom ste sa u nás registrovali, spracúvame o Vás Vaše meno, priezvisko,e-mail, telefónne číslo, adresu a Vaše heslo, ktoré ste si pri registráciizadali, resp. ktoré ste si v priebehu registrácie zmenili.

 

Ak ste nám pri vypĺňaní registračného formuláru aleboformuláru objednávky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov aj pre účelyzasielania newslettera a iných marketingových informácií týkajúcich sanášho internetového obchodu, spracúvame o Vás za týmto účelom Vašue-mailovú adresu.

 

Na základe čoho o Vásspracúvame Vaše osobné údaje?

 

Pokiaľste nám zaslali bez registrácie na našej webovej stránke objednávku tovaru,spracúvame o Vás Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne čísloa adresu. Tieto osobné údaje o Vás spracúvame aj v prípade, aknám ich zadáte za účelom vybavenia objednávky prostredníctvom e-mailovéhokontaktu alebo sociálnych sietí Facebook a Instagram. Všetky uvedenéosobné údaje spracúvame na základe právneho základu, ktorým je plnenie zmluvy v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679, a teda na spracúvanie týchto údajov nepotrebujeme od Vás súhlas.V súvislosti s uvedeným upozorňujeme, že Vaše fakturačné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail),ktoré ste nám poskytli zároveň spracúvame aj na základe právneho základu,ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na základe osobitného predpisu (na splneniezákonnej povinnosti; takýmito osobitnými predpismi sú najmä predpisy upravujúceúčtovníctvo) v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentua Rady (EÚ) č. 2016/679 a na základe právného základu, ktorým jeoprávnený záujem našich spoločností v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákonač. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadeniaEuróspkeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

 

Pokiaľste sa zaregistrovali na našej webovej stránke a chceli ste tak maťprehľad o Vašich objednávkach a zjednodušiť si objednávanie tovaru,Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame na základe právneho základu, ktorým jeplnenie zmluvy v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných a o zmene a doplnení niektorých zákonov,resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 2016/679, a teda na spracúvanie týchto údajov nepotrebujeme od Vássúhlas. V súvislosti s uvedeným rovnako upozorňujeme, že Vašefakturačné údaje (meno,priezvisko, adresa, e-mail), ktoré ste nám poskytli zároveň spracúvameaj na základe právneho základu, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na základeosobitného predpisu (na splnenie zákonnej povinnosti; takýmito osobitnýmipredpismi sú najmä predpisy upravujúce účtovníctvo) v zmysle § 13 ods. 1písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679a na základe právného základu, ktorým je oprávnený záujem našichspoločností v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Euróspkeho parlamentua Rady (EÚ) č. 2016/679.

 

Ak ste nám pri vypĺňaní registračného formuláru aleboformuláru objednávky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účelyzasielania newslettera a iných marketingových informácií týkajúcich sanášho internetového obchodu, spracúvame o Vás Vašu e-mailovú adresu nazáklade Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a teda na základeprávneho základu, ktorým je udelenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a)zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

 

Na čo Vaše osobné údaje potrebujeme?

 

Vašeosobné údaje, ktoré nám poskytujete prostredníctvom formuláru objednávkypotrebujeme pre účely vybavenia Vašej objednávky, a teda najmä preuzavretie kúpnej zmluvy, plnenie zmluvy, fakturáciu a následné doručenietovaru a internú evidenciu objednávok. Na rovnaký účel používame Vašeosobné údaje aj v prípade, ak si u nás objednávate tovarprostredníctvom e-mailového kontaktu alebo sociálnych sietí Facebooka Instagram.

 

Vašeosobné údaje, ktoré nám poskytujete za účelom registrácie používame len preúčely vedenia Vášho online konta na našej stránke a tiež najmä pre účelyfakturácie, uzatvorenia zmluvy, plnenia zmluvy, doručenia tovaru a internejevidencie objednávok v prípade, ak prostredníctvom svojho konta na našejstránke realizujete objednávku.

 

Vašue-mailovú adresu spracúvanú na základe Vami osobitne udeleného súhlasupotrebujeme na marketingové účely, a to najmä na zasielanie newsletterova iných marketingových informácií prostredníctvom e-mailu, aby Vámneunikli novinky v ponuke na našej stránke alebo zaujímavé akcie, prípadnevýpredaje.

 

Vašeosobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkamia neautomatizovanými prostriedkami (t.j. aj v listinnej podobe, napr.v súvislosti s účtovnou evidenciou), pričom pri ich spracúvanínedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa§ 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 22nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

 

Ak ste nám udelili na spracúvanieosobných údajov (e-mailovej adresy) súhlas, ako môžete Váš súhlas odvolať?

 

Súhlasso spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak už nesúhlasítes tým, aby sme o Vás spracúvali Vaše osobné údaje, stačí, ak napíšetena našu e-mailovú adresu: info@elegancy.sk

 

Samozrejme,odvolanie Vášho súhlasu nebude mať spätný vplyv na zákonnosť spracúvania Vašichosobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie z Vašej strany.

 

Na koho sa môžete obrátiťv prípade problému?

 

V prípade,ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobnýchúdajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@elegancy.sk a veríme, že sa nám podarí vyriešiť Váš problém.

 

V každomprípade však môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobnýchúdajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Ako dlho u nás budú uloženéVaše osobné údaje?

 

Vašeosobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý bolispracované, a to nasledovne:

 • Vašu e-mailovú adresu získanú nazáklade Vášho súhlasu pre účely zasielania newsletteru spracúvame na časnevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý bola spracovaná, najneskôr však doukončenia podnikania našich spoločností v oblasti predaja značkovéhooblečenia a doplnkov;

 • Vaše registračné a fakturačnéúdaje v prípade, ak ste sa registrovali na našej stránke spracúvame podobu trvania Vašej registrácie, resp. po dobu trvania našich zmluvných vzťahov,ktoré sme spolu uzavreli na základe Vašich objednávok a po dobu trvania záväzkov,prípadne možného uplatňovania nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvnýchvzťahov a v prípade fakturačných údajov, ktoré sú uvedené na faktúre,ktorú sme Vám vystavili a údajov v objednávke, spracúvame tieto Vašeosobné údaje po dobu vyplývajúcu z príslušných predpisov o účtovníctvea po dobu trvania našich oprávnených záujmov;

 • Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu, ktorú ste nám zadalipri objednávke o Vás spracúvame po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu,resp. po dobu možného uplatňovania nárokov vyplývajúcich z danéhozmluvného vzťahu a v prípade fakturačných údajov, ktoré sú uvedené nafaktúre, ktorú sme Vám vystavili a údajov v objednávke, spracúvame tieto Vašeosobné údaje po dobu vyplývajúcu z príslušných predpisov o účtovníctve aa po dobu trvania našich oprávnených záujmov.

 

Aké máte práva?

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov mátenasledovné práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, najmä máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vásspracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údajespracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobnéinformácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchtoosobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskehoparlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinníposkytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom zaopakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenieprimeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;

 • právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vástýkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravuosobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnýchúdajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);

 • právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraneosobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonova čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679),ak:

  (a) osobné údaje už nie sú potrebnéna účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,

  (b) osobné údaje spracúvamenezákonne,

  (c) odvoláte nám súhlas so spracúvanímosobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobnýchúdajov,

  (d) namietate spracúvanie osobnýchúdajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobnýchúdajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneníniektorých zákonov, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákonač. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnejzmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,

  (f) sa osobné údaje získavaliv súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Právo na výmaz Vašich osobnýchúdajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:

  (a) je spracúvanie osobných údajovpotrebné na uplatnenie právneho nároku,

  (b) na uplatnenie práva na sloboduprejavu alebo práva na informácie,

  (c) na splnenie povinnosti podľazákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentua Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorouje Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej voverejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údajespracúva,

  (d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejnéhozdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákonač. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, (e) na účel archivácie, na vedeckýúčel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právoznemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhospracúvania;

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajovupravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak

  (a)namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho námoveriť správnosť osobných údajov,

  (b)spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobnýchúdajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

  (c)už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, alepotrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,

  (d)namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 2016/679.

  Akdošlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme  okrem uchovávania osobných údajov osobnéúdaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právnehonároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje §27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskehoparlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679),ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm.f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takomprípade ako prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážemenevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nadVašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;

 • právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskehoparlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679),a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovočitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inémuprevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonávaautomatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základuv zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskehoparlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje nazáklade Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnejpovinnosti.

   

  Musíte nám Vašeosobné údaje poskytnúť?

   

  Pokiaľ ste nám osobné údaje poskytovali za účelomregistrácie na našej webovej stránke www.elegancy.sk,tieto osobné údaje ste nám museli poskytnúť za účelom vytvoreniaa používania online konta na našej webovej stránke a následnéhozadávania objednávok prostredníctvom tohto konta. Bez poskytnutých osobnýchúdajov by sme pre Vás nevedeli vytvoriť online konto a ani následneprostredníctvom Vášho online konta vybaviť Vašu objednávku. Samozrejme,objednávku našich produktov máte možnosť realizovať aj bez vytvoreniaregistrácie prostredníctvom objednávkového formuláru.