Informácie o spracúvaní osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame my - spoločnosť Donna Moravec, s.r.o., IČO: 47 493 194, so sídlom Škultétyho 50/6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 94769/B a spoločnosť DD Vogue s.r.o., IČO: 52 229 424
, so sídlom na ul. Mládeže 1333/11, Komárno 945 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 47572/N. Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom e-mailového kontaktu: info@elegancy.sk

U koho sa môžete informovať, čo a ako o Vás spracúvame?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@elegancy.sk

Aké údaje o Vás spracúvame?

Pokiaľ ste nám zaslali bez registrácie na našej webovej stránke prostredníctvom online formuláru objednávku tovaru, spracúvame o Vás Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu. Tieto osobné údaje o Vás spracúvame aj v prípade, ak nám ich zadáte za účelom vybavenia objednávky prostredníctvom e-mailového kontaktu alebo sociálnych sietí Facebook a Instagram.

Pokiaľ ste si chceli na našej stránke vytvoriť online konto, v ktorom máte lepší prehľad o Vašich objednávkach a stave ich vybavenia a za týmto účelom ste sa u nás registrovali, spracúvame o Vás Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu a Vaše heslo, ktoré ste si pri registrácii zadali, resp. ktoré ste si v priebehu registrácie zmenili.

Ak ste nám pri vypĺňaní registračného formuláru alebo formuláru objednávky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov aj pre účely zasielania newslettera a iných marketingových informácií týkajúcich sa nášho internetového obchodu, spracúvame o Vás za týmto účelom Vašu e-mailovú adresu.

Na základe čoho o Vás spracúvame Vaše osobné údaje?

Pokiaľ ste nám zaslali bez registrácie na našej webovej stránke objednávku tovaru, spracúvame o Vás Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu. Tieto osobné údaje o Vás spracúvame aj v prípade, ak nám ich zadáte za účelom vybavenia objednávky prostredníctvom e-mailového kontaktu alebo sociálnych sietí Facebook a Instagram. Všetky uvedené osobné údaje spracúvame na základe právneho základu, ktorým je plnenie zmluvy v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, a teda na spracúvanie týchto údajov nepotrebujeme od Vás súhlas. V súvislosti s uvedeným upozorňujeme, že Vaše fakturačné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail), ktoré ste nám poskytli zároveň spracúvame aj na základe právneho základu, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na základe osobitného predpisu (na splnenie zákonnej povinnosti; takýmito osobitnými predpismi sú najmä predpisy upravujúce účtovníctvo) v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a na základe právného základu, ktorým je oprávnený záujem našich spoločností v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Euróspkeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Pokiaľ ste sa zaregistrovali na našej webovej stránke a chceli ste tak mať prehľad o Vašich objednávkach a zjednodušiť si objednávanie tovaru, Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame na základe právneho základu, ktorým je plnenie zmluvy v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, a teda na spracúvanie týchto údajov nepotrebujeme od Vás súhlas. V súvislosti s uvedeným rovnako upozorňujeme, že Vaše fakturačné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail), ktoré ste nám poskytli zároveň spracúvame aj na základe právneho základu, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na základe osobitného predpisu (na splnenie zákonnej povinnosti; takýmito osobitnými predpismi sú najmä predpisy upravujúce účtovníctvo) v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a na základe právného základu, ktorým je oprávnený záujem našich spoločností v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Euróspkeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Ak ste nám pri vypĺňaní registračného formuláru alebo formuláru objednávky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účely zasielania newslettera a iných marketingových informácií týkajúcich sa nášho internetového obchodu, spracúvame o Vás Vašu e-mailovú adresu na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a teda na základe právneho základu, ktorým je udelenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Na čo Vaše osobné údaje potrebujeme?

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete prostredníctvom formuláru objednávky potrebujeme pre účely vybavenia Vašej objednávky, a teda najmä pre uzavretie kúpnej zmluvy, plnenie zmluvy, fakturáciu a následné doručenie tovaru a internú evidenciu objednávok. Na rovnaký účel používame Vaše osobné údaje aj v prípade, ak si u nás objednávate tovar prostredníctvom e-mailového kontaktu alebo sociálnych sietí Facebook a Instagram.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete za účelom registrácie používame len pre účely vedenia Vášho online konta na našej stránke a tiež najmä pre účely fakturácie, uzatvorenia zmluvy, plnenia zmluvy, doručenia tovaru a internej evidencie objednávok v prípade, ak prostredníctvom svojho konta na našej stránke realizujete objednávku.

Vašu e-mailovú adresu spracúvanú na základe Vami osobitne udeleného súhlasu potrebujeme na marketingové účely, a to najmä na zasielanie newsletterov a iných marketingových informácií prostredníctvom e-mailu, aby Vám neunikli novinky v ponuke na našej stránke alebo zaujímavé akcie, prípadne výpredaje.

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami a neautomatizovanými prostriedkami (t.j. aj v listinnej podobe, napr. v súvislosti s účtovnou evidenciou), pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Ak ste nám udelili na spracúvanie osobných údajov (e-mailovej adresy) súhlas, ako môžete Váš súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak už nesúhlasíte s tým, aby sme o Vás spracúvali Vaše osobné údaje, stačí, ak napíšete na našu e-mailovú adresu: info@elegancy.sk

Samozrejme, odvolanie Vášho súhlasu nebude mať spätný vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie z Vašej strany.

Na koho sa môžete obrátiť v prípade problému?

V prípade, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@elegancy.sk a veríme, že sa nám podarí vyriešiť Váš problém.

V každom prípade však môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho u nás budú uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, a to nasledovne:

 • Vašu e-mailovú adresu získanú na základe Vášho súhlasu pre účely zasielania newsletteru spracúvame na čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý bola spracovaná, najneskôr však do ukončenia podnikania našich spoločností v oblasti predaja značkového oblečenia a doplnkov;
 • Vaše registračné a fakturačné údaje v prípade, ak ste sa registrovali na našej stránke spracúvame po dobu trvania Vašej registrácie, resp. po dobu trvania našich zmluvných vzťahov, ktoré sme spolu uzavreli na základe Vašich objednávok a po dobu trvania záväzkov, prípadne možného uplatňovania nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov a v prípade fakturačných údajov, ktoré sú uvedené na faktúre, ktorú sme Vám vystavili a údajov v objednávke, spracúvame tieto Vaše osobné údaje po dobu vyplývajúcu z príslušných predpisov o účtovníctve a po dobu trvania našich oprávnených záujmov;
 • Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu, ktorú ste nám zadali pri objednávke o Vás spracúvame po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu, resp. po dobu možného uplatňovania nárokov vyplývajúcich z daného zmluvného vzťahu a v prípade fakturačných údajov, ktoré sú uvedené na faktúre, ktorú sme Vám vystavili a údajov v objednávke, spracúvame tieto Vaše osobné údaje po dobu vyplývajúcu z príslušných predpisov o účtovníctve a a po dobu trvania našich oprávnených záujmov.

Aké máte práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, najmä máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;
 • právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:
 • (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
  (b) osobné údaje spracúvame nezákonne,
  (c) odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  (d) namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
  (f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:
  (a) je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
  (b) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  (c) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,
  (d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak
  (a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
  (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  (c) už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
  (d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
  Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom prípade ako prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;
 • právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.
 • Musíte nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

  Pokiaľ ste nám osobné údaje poskytovali za účelom registrácie na našej webovej stránke www.elegancy.sk, tieto osobné údaje ste nám museli poskytnúť za účelom vytvorenia a používania online konta na našej webovej stránke a následného zadávania objednávok prostredníctvom tohto konta. Bez poskytnutých osobných údajov by sme pre Vás nevedeli vytvoriť online konto a ani následne prostredníctvom Vášho online konta vybaviť Vašu objednávku. Samozrejme, objednávku našich produktov máte možnosť realizovať aj bez vytvorenia registrácie prostredníctvom objednávkového formuláru.

  Pokiaľ ste sa nerozhodli pre registráciu na našej stránke, ale zvolili ste si objednanie tovaru bez registrácie prostredníctvom online formuláru, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, resp. ktoré od Vás žiadame sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy, resp. pre vytvorenie objednávky, dodanie tovaru, fakturáciu a našu internú evidenciu objednávok. Bez požadovaných údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy. Uvedené platí rovnako pre osobné údaje, ktoré od Vás získavame a žiadame v prípade objednávky prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí Facebook a Instagram.

  Pokiaľ ste si želali od nás dostávať e-mailom ponuky tovaru predávaného v rámci nášho internetového obchodu, resp. pokiaľ od nás chcete takéto ponuky dostávať, je na Vašom slobodnom rozhodnutí, či nám za týmto účelom udelíte súhlas, a teda nám nie ste povinní súhlas udeliť. Súhlas so spracúvaním Vašej e-mailovej adresy za účelom zasielania reklamných ponúk (tzv. newsletterov) nám môžete udeliť pri registrácii na našej stránke, v rámci objednávky bez registrácie pri vyplnení online objednávkového formulára alebo individuálne e-mailom, prípadne prostredníctvom sociálnych sietí Facebook alebo Instagram, a to v nasledujúcom znení:

  „Súhlasím so spracúvaním mojej e-mailovej adresy podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) spoločnosťou Donna Moravec, s.r.o., IČO: 47 493 194, so sídlom Škultétyho 50/6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika a spoločnosťou DD Vogue s.r.o., IČO: 52 229 424
, so sídlom Mládeže 1333/11, 94501 Komárno za účelom zasielania newsletterov a iných marketingových informácií súvisiacich s internetovým obchodom www.elegancy.sk. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.“

  V Bratislave, 25.02.2019

  Váš tím, Elegancy.sk